ประกัน

เคลมประกันสุขภาพ ทำอย่างไร

เคลมประกันสุขภาพ ทำอย่างไร เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้ว1.เมื่อถึงโรงพยาบาลแล้ว ให้ยื่นบัตรประกันหรือบัตรประชาชน เพื่อเช็คสิทธิ์ประกันที่เรามีอยู่2.เข้ารับการรักษา3.เมื่อตรวจรักษาและรับยาเสร็จแล้ว กลับบ้านได้เลย หากประกันที่เรามี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่จะมีบางกรณีที่ทำให้เราต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ประกันที่เราซื้อวงเงินไม่ครอบคลุมบางการรักษา ซึ่งอาจจะต้องสอบถามตัวแทนประกันเพิ่มเติมตอนทำสัญญา เพื่อให้วางแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดค่ะ—————————————————————————–สำหรับทางลูกค้าของหมอมิ้ม หมอมิ้มจะเน้นเลือกประกันที่เป็นวงเงินเหมาจ่ายก่อน เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน แต่ถ้าหากทางลูกค้าที่มีข้อจำกัดด้านการเงินที่จะซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย หมอมิ้มจะอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจก่อนทำประกันค่ะ—————————————————————————– เราซื้อประกันที่มี Deductible (ลูกค้าร่วมจ่ายค่ารักษาส่วนแรก ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือบริษัทประกันเป็นคนรับผิดชอบให้ค่ะ) ประกันสุขภาพ ช่วง […]

,