ลดหย่อนภาษี, วางแผนการเงินสำหรับแพทย์

ใกล้สิ้นปีแล้ว มาวางแผนภาษีสำหรับแพทย์กัน

ใกล้สิ้นปีแล้ว มาวางแผนภาษีสำหรับแพทย์กันเงินได้มาตรา 40(6): หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% ของเงินได้แพทย์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแพทย์ ในการปฏิบัติงาน และแพทย์เป็นผู้กำหนดค่ารักษาพยาบาล ตามความยากง่ายของการรักษาอย่างอิสระ ค่าตอบแทนที่ได้รับจึงไม่แน่นอน และถ้าแพทย์ไม่ทำการรักษาก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเงินได้มาตรา 40(1) 40(2): หักค่าใช้จ่าย 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทเงินได้มาตรา […]

, , ,